تالار زبانشناس

ارزیابی اشتباهات متداول در زبان انگلیسی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از « اشتباهات متداول در زبان انگلیسی » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 4