تالار زبانشناس

معنیGod چیه

“I have too much work! I hate this God damn job


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « ماجراجویی »

1 Likes

6 Likes