تالار زبانشناس

کاربردددد just

سلام معنی و کاربرد just چی میشه؟ نباید میگفت just like؟

At the market, the boy reluctantly purchased one, but this wasn’t just any old cabbage


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی پسربچه و کلم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes