تالار زبانشناس

معنی that all sucked

معنی عبارت that all sucked


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « آخرین اسب تک شاخ »

1 Likes

Suck (verb) INFORMAL•NORTH AMERICAN: be very bad or unpleasant

یعنی همه‌ش مزخرف بود، چرت بود، بد بود، ناخوشایند بود و از این قبیل :grin:

1 Likes