تالار زبانشناس

توصیف حیوانات درجمله

درجمله five pretty yellow baby ducklings came out اول باید تعداد حیوانات بعد حالت حیوان وبعد رنگش بعد اندازه وبعد خود حیوان را تعریف کرد
این قاعده درست یانه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »