تالار زبانشناس

تفاوت self-esteem و self-confidence

3 Likes

من فکر میکنم self steem احساس عزت نفس هست یعنی بیشتر بعد معنوی از نظر احساسی هست که نسبت به خودمون داریم حال و روحمون مثلا حس زیبا بودن ، حس قدرت
Self confidance اعتماد به نفس در انجام کارها هست و اعتماد به خود از نظر اینکه از عهده انجام کاری بر بیایم

1 Likes