تالار زبانشناس

معنی non_linguestic?


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

سلام معنیش میشه نامربوط به زبان.
Non_linguistic factors
عواملی که به زبان مربوط نمیشن

1 Likes