تالار زبانشناس

سلام لطفااین متنو معنی کنید

سلام آیا معنی despite علی رغم میشه یا اینجا یه معنی دیگه میده
But, if you look at my chronology, it is obvious that this didn’t happen until a meltdown forced it despite the income


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « ماجراجویی »

1 Likes

سلام، بله معنیش میشه “علیرغم” یا “با وجود اینکه”

1 Likes

سلام این معنی خود داستانه
despite تو درس سرمایه گذاری معنی شده

اگر شما به شرح وقایع من نگاه کنید، آن واضح است که این رخ نداد تا یک بحرانی روحی باعث سرمایه گذاری درآمد شد.چرا؟

این واضحه که این اتفاق نیفتاد تا اینکه یه فروپاشی مجبورش کرد. با وجود درآمد.
معنی باوجودِ میده
یعنی با وجود درامد

1 Likes