تالار زبانشناس

معنی واژه ی across در این جمله

میگه زمین بازی اون طرف خیابان درست روبه روی بیمارستانه

1 Likes