تالار زبانشناس

بشنوید و نخندید

اولین حفظیات من از درس یک (داستان کودکانه😑)

6 Likes

موفق باشید.

1 Likes

Well done ,keep going :smiley::smiley:

1 Likes