تالار زبانشناس

ارزیابی Mindset for IELTS

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از « Mindset for IELTS » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 4