تالار زبانشناس

فرق wentوgo

So he went to find some new friends.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام گذشته go میشه went
I went من رفتم )گذشته
I go من میرم ) حال

3 Likes