تالار زبانشناس

Whirling snow

He stepped out into the night and the whirling snow

1 Likes

سلام
Whirl به معنای چرخیدن سریع هست یا اینکه باعث بشین کسی یا چیزی سریع بچرخه.

Whirling snow
در اینجا معناش اینکه اون دونه های برف خیلی سریع در حال چرخش بودن


این شکلی

2 Likes