تالار زبانشناس

یکبار برای همیشه as often as و as long as

لطفا بدون توجه به گرامر و از این قبیل
فهرست وار معانی فوق را یکبلر برای همیشه
بفارسی امروزه و محاوره ای!!!
ترجمه کرده محبت فرموده مرقوم نموده تا یاد گرفته استفاده نماییم!
خلاص


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مانع پیشرفت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت »

سلام و وقت به‌خیر

As long as: تا وقتی‌که، تا زمانی‌که،…
و در بعضی موارد: به شرط این‌که، مادامی که

مثال برای معانی اول:
I will be staying here as long as she takes to come.
من این‌جا می‌مونم تا وقتی که بیاد.

مثال برای معانی دوم:
The car will keep running as long as you take good care of it.
مادامی که از ماشین به‌خوبی مراقبت کنی، کار می‌کنه.

As often as: هر چند بار که، تا آن‌جایی که

مثال:
I go to gym as often as I can.
تا جایی که/هرچقدر که بتونم می‌رم باشگاه.

باشد که کامل بوده، مفید واقع شده، و استفاده کنید :grin::sunflower:

5 Likes