تالار زبانشناس

تلفظ درس ۴


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه تمرین تلفظ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « در هم آمیختن »

1 Likes