تالار زبانشناس

کلمه as به چه معنی است

Asبه چه معنی است ودر چه جمله هایی بکار میره


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

سلام دوتا معنی عمده داره که یکی به معنی… وقتی که …هستش و دومی به معتی به عنوانِ.
As a dad’s good boy I want you to go to bed
به عنوان پسرخوب بابا میخام بری به اتاق خاب
As he watched me, I jumped up and down
وقتی که تماشام میکرد بالا پایین میپریدم.

2 Likes