تالار زبانشناس

معنیIt was a tie چیه

I showed everyone how I can skate backwards……and do jumps.Then Tiger and I raced. It was a tie

اینجا با توجه به جمله یعنی
مساوی شدیم.
یعنی برنده نداشت.

4 Likes