تالار زبانشناس

Flying under the radar

سلام،کاربرد این اصطلاح در مقالات چیه دوستان؟

1 Likes

Flying under the radar: To go without being noticed, detected, or addressed.

4 Likes