تالار زبانشناس

سوال درباره لهجه

جناب آقای ملوین هیز اهل بریتانیا هستند.

3 Likes