تالار زبانشناس

مگر قید تکرار قبل از فعل اصلی نمیاد؟؟؟ (کمک)

I always play football. من همیشه فوتبال بازی می کنم

She goes to park every day. او هر روز به پارک می رود

تفاوت این دو چیست که قید تکرار در یکی قبل از فعل اصلی و دیگر بعد از قید مکان امده است

2 Likes

@yo_kambiz

help if its possible

1 Likes