تالار زبانشناس

? Yes, he set a world record for climbing. آیا ارون یک رکورد کوه نوردی ثبت کرد؟ بله او یک

چرا در عبارت فوق ، فعل set که بعد از فاعل جمله(he) آمده است s سوم شخص نگرفته؟


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

چون زمان جمله گذشته هست.

اس سوم شخص به افعال در زمان حال ساده اضافه میشه

5 Likes