تالار زبانشناس

معنای gotta

سلام معنای واژه gotta

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)

gotta = have got to = got to = باید

1 Likes