تالار زبانشناس

They tended

سلام لطفا تمامی معانی To be رو برام بگین مثلا توی این جمله


They tended…

1 Likes

آنها گرایش داشتند که بدبین باشند.

1 Likes

اینجا going چه معنی میده