تالار زبانشناس

در مورد معنی بخشی از جملە

barring unforeseen cataclysmic changes, we can work or not work, and our wealth grows automatically, staying way ahead of inflation.

کل جملە بە چە معناست؟

و در این جمله
barring unforeseen یعنی چه؟

و barring به تنهایی بە چه معناست؟


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 02 - بخش 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « پدر پولدار، پدر فقیر »

2 Likes

Bar (v)= prevent

یعنی جلوی چیزی رو گرفتن، مسدود کردن

Unforeseen (adj)= not anticipated

پیش‌بینی‌نشده

Retirement does not mean not working. For us, it means that barring unforeseen cataclysmic changes, we can work or not work, and our wealth grows automatically, staying way ahead of inflation.

بازنشستگی به معنای کار نکردن نیست. برای ما، به‌معنای جلوگیری از تغییرات فاجعه‌آمیز پیش‌بینی‌نشده است. ما می‌توانیم کار کنیم یا کار نکنیم، و ثروت ما به‌طور خودکار رشد می‌کند، خیلی جلوتر از تورم.

2 Likes