تالار زبانشناس

کلمه cracked

در این جمله به معنی ترک نیست بلکه به معنی شکاف بین دو در است چون جک کو چو لو است وقدرت ندارد که در بزرگ را باز کند پس از شکاف اون در بزرگ وارد قصر شد یعنی فاصله بین دو در.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

2 Likes

Crack the door open یک اصطلاح یا phrasal verb است به معنی to open the door or window a very small amount

1 Likes