He always told the truth

he always told the truth.
در متن در طوری دیگه ترجمه شده
کدوم درسته؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »