تالار زبانشناس

معنی جمله he would outlive any who challenged him و زمان وقوع آن

.He would outlive any who challenged him

1 Likes

زمان گذشته هست
از هرکسی که به چالش میکشیدش بیشتر عمر میکرد

2 Likes