تالار زبانشناس

انواع ترکیب ها

سلام وقت بخیر
ترکیب American Southwest چی هست؟
و آیا ترکیب Amercia’s Southwest درست هست یا نه؟
و آیا ترکیب The southwest of America هم درست هست یا نه؟
و تفاوت بین deductive و inductive grammarچی هس ؟