درس «نوشتن سابجکت مناسب»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس نوشتن سابجکت مناسب ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «نوشتن ای‌میل انگلیسی» فصل «سابجکت و متن ای‌میل تاثیرگذار» مراجعه بفرمایید.

1 پسندیده