ارزیابی Fundamentals of English Grammar

ارزیابی Fundamentals of English Grammar
none 0.0 0

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از « Fundamentals of English Grammar » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 2

that’s awesome this book are being the obvious knowledge to me I’ll enjoy it

هنوز نخوندم ولی احتمالا خیلی مفید وکاربردی باشه

You need to study this grammar book and revise it for 50 years straight

Great