تالار زبانشناس

Under your thinking

In the cocabulary of the first power english
lessons
Aj for intoduction the hard words like same
word
Subconscios
Use this under phrase
(Under your thinking or kind of underr your thinking )
Also
Its not strong direct thought
And this sub means under or below

Mean word sub on the up phrase

Its kind of in the bottom

And mean up phrase

? What is that mean

It means Subconscious

یعنی ناخوداگاه. نیاز به فکر کردن نداره. یه سطح پایین تر از فکر کردن هست. مثلا رانندگی بعد از مدتی ناخودآگاه میشه. وقتی به پیچ میرسین لازم نیست فکر کنین که بپیچین. خود ذهن خود به خود به صورت ناخودآگاه کنترل دست فرمون رو به خوبی انجام میده. برای همینه مثلا دو ساعت آدم ماشین میرونه بعد که فکرشو میکنیم میبینیم اصلا نفهمیدیم از کجا اومدیم، آمدنمون بهر چه بود، و اصلا به کجا داریم میریم :joy:

My foucse was that why she use under

The topic get update please read again

پستو فارسی مینویسم خب دوستا توی درس انگلیسی قدرت ای جی برای معرفی یکی از کلمات ساخت از این عبارت استفاده میکنه اینو دریت متوجه نمیشم لطفا ترجمش کنید
Its not stroge direct thought

و همچنین Its kind of in the botton.
اینم بعدش نوشته
The back of your brain
اینم برا ترجمه بهتر بهتون گفتم
و اما جمله بعد
.اینم قبل botton نوشته
بیشتر معنی sub رو درک نمیکنم
Sub means under or below