تالار زبانشناس

Usage of apostrophe

Early the next morning, Nicholas went to see his sister at Mrs Wititterly s house. Brother and sister immediately fell into each other’s arms.
چرا گفته each other’s نباید میگفته 'each others
چوم‌جمعه؟


این تاپیک مربوط به فصل« نیکلاس متقابلاً حمله میکنه » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های ساده » کتاب: « نیکولاس نیکلبای »

1 Likes

سلام وقت بخیر.
چرا باید میگفته each others’؟
اون برای وقتی هست که آخر کلمه حرف s داشته باشیم، حالا یا خود کلمه s داشته باشه آخرش، مثل James, یا جمع بسته شده باشه با s, مثل houses. اینجا کلمه ی اصلی each other بوده، آخرش هم s نیست. پس آپستروف و بعدش s میگیره. مثل نوع معمول

3 Likes