تالار زبانشناس

چرا exports بین are وgrowing قرار گرفته و بعداز not only فاعل نیامده؟

چرا exports بین are وgrowing قرار گرفته و بعداز not only فاعل نیامده؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 56- مارگارت تصمیم تجاری می‌گیرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سوال من هم هست!

من این ترکیب رو می فهمم:

  • Not only exports are growing, but there are …

ولی ساختار گرامری متن کتاب رو -اگر درست هست- متوجه نشدم.

1 Likes