تالار زبانشناس

اشتباه تایپی

usually when you’re tired you’re head is going to be a little bit down, your chin will be kind of down.
فک کنم اینجا اشتباه تایپی وجود داره.your head باید باشه.نه

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)

1 Likes

بله اشتباهه. حق با شماست.