تالار زبانشناس

چرا وسط درس، خارج میشه ؟

چرا وسط درس، خارج میشه ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

چی خارج میشه؟ منطورتونو متوجه نشدم.