تالار زبانشناس

معنی in which

معنی in which در جمله It is a little box in which I have collected some letters from a girl I like
چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Bedroom by Jerry» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes

which ضمیر موصولی هست که در حالت مفعولی در جمله توصیفی قابل حذف هست ولی اگر حرف اضافه ای قبل از آن ذکر شود نمیتوان حذف کرد. اشاره میکنه به جعبه کوچکی که (which) درونش (in) …

4 Likes

معنی
in which
که در آن