تالار زبانشناس

معنی جمله زیرررر

It was God doing me معنی این کلمه چیه اصطلاح؟

2 Likes

بازم نصفه ست


2 Likes

You know whose voice that was
God
It was you
maybe It was God doing me این جملات قبلی این جمله ان

1 Likes

بعد از doing me چیه؟ حرفش قطع میشه؟ مثلا نمیگه doing me a favor یا چیز دیگه ای؟

1 Likes

ن چیز دیگه ای بعدش نیست

1 Likes

بهرحال داره میگه این صدای خدا بود که داشت کاری میکرد. یا داشت ادای منو درمی اورد، یا… بدون دیدن و دونستن فیلم یا متن کامل نمیشه گفت. با حتی دیدن طرفی که داره این حرف رو میزنه چون ممکنه حرفش رو نصفه قطع کرده باشه. با حتی یه ناسزا داره میگه. یعنی میگه صدای خدا بود که داشت تنبیهم میکرد. چون اونجوری هم میشه ترجمه کرد. باید context داشت. خودتون با توجه به معانی ای که گفتم چون فیلم رو دیدین حدس بزنین.
یه جمله ی فارسی نصفه رو هم از وسط فیلم ندیده نمیشه ترجمه کرد

2 Likes