معنی on your way در جمله زیر

Why don’t you just go get dressed and then you’ll be on your way

در این عبارت معنی you’ll be on your way

4 پسندیده

فکر کنم منظور اینه که تو موقعیت و وضعیت هستین که باید باشین

3 پسندیده

If someone is on his or her way he or she is close to do something

2 پسندیده

درسته حق با شماست
ممنون بابت اصلاح

2 پسندیده