جمع بسته شدن eat

اینجا چرا eat جمع بسته شده؟

Then, he buys and eats the French fries


این تاپیک مربوط به داستان «کایل در مدرسه استراحت می کند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

3 پسندیده

اینجا eat جمع بسته نشده؛ اون s برای سوم شخص حال هست

8 پسندیده