تالار زبانشناس

This has nothing

معنی this has اینجا چی میشه؟
this has nothing to do with english

1 Likes

ربط داشتن
Have something to do with
Has something to do with
Had something to do with

ربط نداشتن
Have nothing to do with
Has nothing to do with
Had nothing to do with

2 Likes

حرف شما صحیح ولی نوشته this has مگه has برای سوم شخص مفرد نیست؟
اینجا از this استفاده کرده و has

اگ اینجوری باشه باید از this have استفاده کنه

1 Likes

خب this هم سوم شخص مفرده دیگه.
مثلا this is a book

ی سوال دیگ هم دارم و اونم اینه کهه ای جی از want to be خیلی استفاده ممیکنه خواستم بدونم به جز خواستن چه معنی دیگ ای میده

اخ هرچی فکرش میکنم نمیشه اینجاها خواستن معنی کرد مثلا

you want to be relax

you want to move your body

فک نکنم اینجا شما میخواید معنی بشه خواستم ببددونم چی معنی میشه اینجا

و همچنین معنیثی got در جمله زیر

you’ve got an ipod

Want همون خواستن معنی میده

Have got = have به معنی داشتن
تفاوت:
Have got بریتیش
Have آمریکن