تالار زبانشناس

چراwhat اومده؟

Isn’t it odd that what Hagrid wants more than anything is a dragon…

کاربرد what در جمله ی بالا چیه؟

به معنای چیزی که هاگرید میخواد
چیزی که معنی میشه

3 Likes