تالار زبانشناس

Nearly always

به چه معنی است و کی بکار میرود؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Swimming the Channel» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

Screenshot_20170909-165954

تقریبا همیشه
Nearly always

3 Likes