چرا به جای Is he tall man از Is he that tall man استفاده کرده؟

با سلام
چرا به جای Is he tall man? از Is he that tall man? استفاده کرده؟ نقش that در اینجا چیه؟


این تاپیک مربوط به « بررسی پیشرفت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « Interchange » : « مقدمه » : « درس چهارم - این شلوار لی برای چه کسی است؟ »

1 پسندیده

در صورتیکه قبل از یک اسم صفتی بیاید برای اشاره به آن باید از صفت اشاره هم استفاده کرد.
He is that tall m.
That و This به معنی این و آن و Those و These به معنی این و آن [ اینها و آنها فقط وقتی ضمیر اشاره هستند معنی می دهد] به عبارت ساده تر ما در فارسی نمی گوییم اینها کتابها یا آنها کتابها بلکه می گوییم این کتابها یا آن کتابها
This/ That book این / آن کتاب
These/Those books are good این/ آن کتابها خوبند.
در اینجا ما به یک صفت اشاره کرده ایم ( خوب برای کتاب)
اما وقتی ضمیر اشاره داریم ( ضمیر جانشین فاعل است)
These/Those are good.
اینها/آنها خوبند. ( اینجا اینها و آنها معنی می دهد)
در ترجمه جمله he is that tall man.کمی ابهام وجود دارد باید متن را بخوانید و ببینید قبل به آن مرد قد بلند اشاره شده که در آن صورت معنی «آن مردِ قد بلند » را می دهد و اگر اشاره نشده بصورت «ی» نکره ( مردی) ترجمه می کنیم، «او مردی قد بلند است».

2 پسندیده

متشکرم از پاسخ کاملتون

1 پسندیده