تالار زبانشناس

مفهوم عبارت زیر چیست

You have clear understanding of industry best practices )یعنی چی؟؟

2 Likes

سلام ؛
تو درک واضحی از بهترین شیوه های صنعت داری
البته بنظرم باید نوشته می‌شد industry’s best practices

1 Likes