ترجمه یک جمله مربوط به زمینه مدیریت ۳

دوستان ترجمه بفرمایید.

The number of articles shows that the examination pattern in investigating the management role in information security is a challenging task.

تعدادی از مقالات نشان می‌دهد که الگوی آزمایش(برسی) در بررسی نقش مدیریت در امنیت اطلاعات یک کار چالش برانگیز است

2 پسندیده