ترجمه صحیح۴۵

She is probably slightly too old to( pout), but they’ve
been going out a short enough time for it still to be cute

کلمه داخل پارانتز رو چی ترجمه میکنید دوستان؟


این تاپیک مربوط به فصل «مقدمه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «من پیش از تو»، کتاب «من پیش از تو»

سلام pout معنی لب و لوچه خود را آویزان کردن به نشانی ناراحتی یا اخم کردن معنی میده

2 پسندیده