درمورد کاربرد try to بجای going to در مکالمه های انگلیسی در

چرا در جمله:They’re just trying to scare you

بجای going to, trying to بکار نرفته؟


این تاپیک مربوط به «روز اول مدرسه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «دوران مدرسه»

بذار این سه جمله رو با هم مقایسه کنیم:
they are just trying to scare you
اونها فقط سعی دارن شما رو بترسونن
they are trying to scare you
اونها دارن شما رو می ترسونن
they are going to scare you
اونها میخوان شما رو بترسونن

در جمله خود کتاب اونها فقط سعی دارن شما رو بترسونن و نه بیشتر
و این تفاوت این جملات هست

4 پسندیده