معنا و گرامر flow

Flew گذشته fly هست
Flow چطور؟


این تاپیک مربوط به درس «لولو به مدرسه ی جادوگری میره» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های مصور صوتی»، مجموعه «بسته ی نهم»

1 پسندیده

لغت flow به معنای جاری بودن و جریان داشتن هستش ارتباطی به fly نداره

3 پسندیده