تالار زبانشناس

معنی ومفهموم این دوجمله چیه؟

He thinks milk is very thick.

We play hide and seek

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Brother by Jack» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۹»)

  1. او فک می کند شیر بسیار غلیظ است
  2. ما قایم موشک بازی می کنیم
4 Likes