So, that's why we have storms

سلام

گفتگوی هواشناس با مرد

بعد از توضیحات هواشناس درباره طوفان،

مرد تازه فهمیده علت ایجاد طوفان چیست.


Man: So, that’s why we have storms. Warm air is meeting cold air?

Weatherman: Yes.


So, that’s why we have storms. ←

کدام ترجمه از نظر فنی درست است:

1- پس، به همین خاطر طوفان داریم

2- پس، به همین خاطر است که طوفان داریم.

آیا وجود فعل “است” در اینجا درست است؟

متشکرم

2 پسندیده

اگر That’s whyرو تحت اللفظی ترجمه کنید میشه: پس به این خاطر است، پس به این دلیل است.
اما اگر روان بخوایم ترجمه کنیم اینطوری میشه ترجمه کرد:
پس به این دلیل شاهد طوفان هستیم, برخورد توده هوای سرد و گرم با یکدیگر, نه؟

2 پسندیده

That’s
خب اینجا یک به هم چسبیدگی داریم دیگه پس به همون طریق هم خودمونی تر ترجمه میشه

2 پسندیده

متشکرم. :blossom: :blossom: :blossom: :blossom: :blossom: :blossom: :blossom: :blossom:

1 پسندیده